Datu pārzinis

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti SIA “Crystal ITG” izstrādājis Privātuma politiku, kas sniedz informāciju par personas datu apstrādi uzņēmumā.

Pārzinis: SIA “Crystal ITG”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603043365 juridiskā adrese: Jana Asara iela 12, LV-3001 Jelgava LATVIJA

Dokumenta piemērošanas joma

Šis dokuments attiecas uz visiem uzņēmumā nonākušajiem personu datiem, t.i., jebkāda veida informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personu dati var būt potenciālo, esošo un bijušo darbinieku, piegādātāju, klientu un sadarbības partneru dati. Visbiežāk tie ir: vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams līgumu sagatavošanā), adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu informācija un informācija par saņemtajiem pakalpojumiem un produktiem, cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām – potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem; SIA “Crystal ITG” uzņēmuma teritorijas un biroja apmeklētājiem (videonovērošanas nodrošināšanas ietvaros); uzņēmuma uzturēto interneta mājaslapu un sociālo portālu apmeklētājiem.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet iesniegumus, rakstīsiet e-pastus, zvanīsiet;
 4. no Jums, ja veiksiet pirkumus e-veikalā;
 5. tīmekļa vietnē www.crystalitg.com, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 6. atsevišķos gadījumos no trešo personu datubāzēm, piemēram, pārbaudot Jūsu tiesības pārstāvēt komercsabiedrību (lvu.tml. datubāzēm).


Esošie un potenciālie darbinieki

Ja meklējat darbu pie mums, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērtētu Jūsu prasmju atbilstību amatam, uz kuru piesakāties. Mēs to darām pamatojoties uz Jūsu piekrišanu – Jūsu brīvprātīgi sniegtajiem datiem, un nodrošinām šādu datu apstrādei atbilstošu saglabāšanas ilgumu.

Ja esat darbinieks, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu ar Jums noslēgto līgumu un ievērotu normatīvo aktu prasības, piemēram, Darba likumu, Likumu par nodokļiem un nodevām, kā arī citu tiesību aktu prasības. Mēs to darām, pamatojoties uz noslēgto līgumu un no tā izrietošām juridiskajām saistībām. nodrošinām šādu datu apstrādei atbilstošu saglabāšanas ilgumu.

Ja esat bijušais darbinieks, mēs uzglabājam Jūsu personas datus un datus par Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka attiecīgus pienākumus arhīvu vešanai.

Piegādātāji un partneri

Mēs apstrādājam to personu datus, kuras pārstāv mūsu piegādātājus un darījumu partnerus, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interešu ievērošanu iegūt jaunus partnerus un jaunus tirgus. Tāpat lai izpildītu līgumus, kas noslēgti ar konkrētajām līgumslēdzēju pusēm.

Klienti

Mēs apstrādājam to personu datus, kuri attiecas uz mūsu potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem klientiem.

Uzņēmuma biroja vai ražotnes apmeklētāji

Atbilstoši veselības, drošības un vides standartiem un lai ievērotu mūsu leģitīmās intereses, aizsargātu mūsu komercnoslēpumus, darbiniekus, klientus un citas personas, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, izvietojot videonovērošanas sistēmas mūsu biroja telpās, ražošanas telpās un teritorijā. Ja šādas darbības tiek veiktas, personas ar paziņojumu tiek informētas par to. Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 60 dienas, ja vien tas nav nepieciešams mūsu tiesisko interešu aizstāvībai tiesas vai ārpustiesas procesos.

Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Marketinga aktivitāšu nodrošināšanas nolūkos mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta un/vai sadarbības partnera vai kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Pamatojums šo nolūku sasniegšanai ir:

 1. datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas A punkts);
 2. līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas B punkts);
 3. pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas F punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga ziņu saņemšanas. To varat izdarīt, atbildot uz saņemto paziņojumu vai informējot uzņēmuma darbinieku, kurš ar jums sazinās.

Ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt administratīvas ziņas, piemēram, paziņojumus par nenomaksātiem rēķiniem, informāciju par izmaiņām sadarbības līgumā, informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē sadarbības līgumā noteikto saistību izpildi, informāciju par līguma pārtraukšanu.

Datu aizsargāšana

Personas dati, kas nonāk uzņēmuma rīcībā, tiek apstrādāti drošā veidā. Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka visas IKT un IT sistēmas, kas izveidotas un integrētas darba procesos un tiek izmantotas, nodrošina konfidencialitāti. Mēs piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Darbinieki, kuri uzņēmumā apstrādā personas datus, tiek apmācīti un viņiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī uzņēmuma izstrādātie iekšējie normatīvie akti.

Personas dati netiek apstrādāti ilgāk nekā nepieciešams.

Mēs neuzglabāsim Jūsu personas datus ilgāk nekā tas ir nepieciešams mērķim, kādam tie tika apkopoti. Tas nozīmē, ka dati tiks iznīcināti vai dzēsti no mūsu sistēmām, kad tie vairs nebūs nepieciešami saistību izpildei.

Mēs veicam atbilstošas darbības, lai garantētu, ka mūsu veiktā informācijas par jums apstrāde un uzglabāšana ir balstīta uz zemāk norādīto loģiku:

 1. vismaz tik ilgs laika posms, kamēr informāciju izmanto, lai Jums nodrošinātu pakalpojumu;
 2. saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai atbilstoši mūsu tiesiskajām saistībām;
 3. tikai tāds laika posms, kāds ir nepieciešams datu apkopošanas mērķa sasniegšanai; vai ilgāk, ja tas nepieciešams saskaņā ar noslēgto līgumu, piemērojamiem tiesību aktiem, statistikas nolūkos, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma interešu aizsargpasākumiem.

Uzņēmums ievēro datu minimizācijas principu un garantē, ka, nodrošinot Jums produktus un pakalpojumus, tiek ievākts tikai minimālais personas datu apjoms, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu vai piegādātu produktu.

Mēs nedarām

Jūsu dati netiek nodoti tālākai apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Mēs neizpaužam trešajām personām savā rīcībā esošos personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot: pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, transporta kompānijām tiek nodots klienta vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma; ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Crystal ITG” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi uzņēmuma likumīgās intereses.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas mums ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, atsaukt piekrišanu, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai labošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi saviem datiem, dzēst vai labot datus, iebilst pret personas datu apstrādi vai izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu (skatīt sadaļu “Kontakti”).

Jums ir tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai uzglabāšanu iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.

Ja Jūs pieprasāt dzēst savus personas datus, Jūs apliecināt, ka Jūs neizmantosiet uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un ka personas informācija turpina glabāties uzņēmuma ierakstos un arhīvos saskaņā ar normatīvajos aktos minētajām prasībām un termiņiem. Šo informāciju uzņēmums neizmantos komerciāliem mērķiem. Neskatoties uz pieprasījumu dzēst datus, uzņēmums patur tiesības uzglabāt Jūsu personas datus vai to saistošo daļu saskaņā ar uzņēmuma leģitīmajām interesēm un piemērojamiem tiesību aktiem.

Informācijas pieprasījumi tiek apstrādāti viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas un apstiprināšanas.

“Cookies” jeb sīkdatnes

Ja pārlūkojat tīmekli un nevēlaties, ka laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiktu apstrādāti Jūsu personas dati izmantojot sīkdatņu pakalpojumus, iesakām izmantot Jūsu pārlūka privātās pārlūkošanas režīmu.

Mēs saglabājam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas nepieciešami, lai varētu izpildīt līgumā noteiktās saistības. Jūsu personas dati tiek šifrēti. SIA “Crystal ITG” nav pieeja klienta interneta bankas un citiem maksājuma datiem, jo lietotājs maksājuma veikšanas brīdī tiek novirzīts uz attiecīgās bankas aizsargātu lapu.

Kas ir sīkfaili?

Sīkfails ir neliels ciparus un burtus saturošs fails, kas tiek lejupielādēts lietotāja ierīcē, piemēram, datorā vai telefonā, kad lietotājs apmeklē SIA “Crystal ITG” mājaslapu www.crystalitg.com Sīkfaili tiek lietoti, lai atšķirtu lietotājus. Tas palīdz uzņēmumam nodrošināt veiksmīgu lietotāja pieredzi mājaslapas apmeklējuma laikā, ļauj pilnveidot lietotāja pieredzi.

Kā tiek izmantoti sīkfaili?

Būtiskie sīkfaili jeb “Essential Cookies” ir nepieciešami, jo tie palīdz mājaslapai atcerēties lietotāja veiktās darbības un izvēlētos valodas uzstādījumus. Sīkfaili netiek saglabāti lietotāja ierīcē un, pārtraucot pārlūkprogrammas sesiju, izzūd.

Anonīmie analītikas sīkfaili jeb “Anonymous Analytics Cookies” ļauj uzskaitīt mājaslapas apmeklētājus un redzēt, kādas darbības veic un funkcijas izmanto lietotāji www.crystalitg.com mājaslapas apmeklējuma laikā. Sīkfailu apkopošana ļauj SIA “Crystal ITG” uzlabot mājaslapu un padarīt mājaslapas lietošanu ērtāku.

Funkcionalitātes sīkfaili jeb “Functionality cookies” ļauj pārlūkot, kad lietotāji atgriežas SIA “Crystal ITG” mājaslapā. Tas ļauj uzņēmumam pielāgot mājaslapas uzstādījumus un saturu atbilstoši konkrētā lietotāja vajadzībām un mājaslapas pielāgošanas iespējām.

Reklāmas sīkfaili jeb “Advertising cookies” (Google AdWords sīkfailu izsekošana) palīdz reklamēt SIA “Crystal ITG” internetā, attēlojot konkrētajam lietotājam pielāgotas reklāmas, kuru saturs tiek veidots izmantojot informāciju par lietotāja veiktajām darbībām un aplūkoto informāciju crystalitg.commājaslapā. Šie sīkfaili norāda, ka konkrētais lietotājs ir apmeklējis SIA “Crystal ITG” mājaslapu un pārlūkprogrammā jāattēlo reklāmas, kas attiecas uz crystalitg.com

Kā pārvaldīt sīkfailu vai attiekties no tiem..

Sīkfailus var noņemt, aktivizējot iestatījumus savā pārlūkprogrammā, kas ļauj atteikties no visu vai dažu sīkfailu veidu iestatīšanas lietotāja ierīcē. Svarīgi ņemt vērā, ka, lietojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē visus sīkfailus (tostarp būtiskos), iespējams, lietotājam netiks nodrošināta piekļuve visām SIA “Crystal ITG” mājaslapas sadaļām.

Jūsu piekrišana

Nododot uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Kontakti

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sūtīt e-pastu uz adresi: sales@crystalitg.com vai ierodoties pie mums personīgi.

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums (klātienē vai nosūtot e-pastu).

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/).

lvLatviešu valoda